The Red Palm Weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae), Newly Reported from Zhejiang, China and Update of Geographical Distribution

Yuezhong Li, Zeng-Rong Zhu, Ruiting Ju, Lian-Sheng Wang

Full Text:

PDF