The Whip Scorpion, Mastigoproctus giganteus (Uropygi: Thelyphonidae), Preys on the Chemically Defended Florida Scrub Millipede, Floridobolus penneri (Spirobolida: Floridobolidae)

James E. Carrel, Eric J. Britt

Full Text:

PDF