Vol. E88-B, No. 1 January 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Fumiyuki ADACHI
PDF
1-2

Letters

Hyuk-Choon KWON, Won-Seok JANG, Sang-Kook HAN
PDF
384-387
Jun ZHENG, Emma REGENTOVA
PDF
388-391
Masayoshi NABESHIMA
PDF
392-396
Il-Gon KIM, Jin-Young CHOI
PDF
397-398
Dong-Soo LEE, In-Cheol PARK
PDF
399-401
Il-Gu LEE, Hyung-Joun YOO, Sin-Chong PARK
PDF
402-407
Jaekwon KIM, Won-Gi JEON
PDF
408-410
Naobumi MICHISHITA, Hiroyuki ARAI, Yasuko KIMURA
PDF
411-415

Papers

Xiaoyun HOU, Youyun XU, Baoyu ZHENG, Hanwen LUO
PDF
3-9
Yasutaka OGAWA, Keisuke NISHIO, Toshihiko NISHIMURA, Takeo OHGANE
PDF
10-18
Mitsugu OHKAWA, Ryuji KOHNO
PDF
19-27
Marian CODREANU, Djordje TUJCOVIC, Matti LATVA- AHO
PDF
28-38
Satoshi SUYAMA, Hiroshi SUZUKI, Kazuhiko FUKAWA
PDF
39-46
Hiroyuki KAWAI, Kenichi HIGUCHI, Noriyuki MAEDA, Mamoru SAWAHASHI, Takumi ITO, Yoshikazu KAKURA, Akihisa USHIROKAWA, Hiroyuki SEKI
PDF
47-57
Takatoshi SUGIYAMA, Satoshi KUROSAKI, Daisei UCHIDA, Yusuke ASAI, Masahiro UMEHIRA
PDF
58-65
Takafumi FUJITA, Atsushi OHTA, Takeshi ONIZAWA, Takatoshi SUGIYAMA
PDF
66-75
Deepshikha GARG, Fumiyuki ADACHI
PDF
76-83
Takamichi INOUE, Shinsuke TAKAOKA, Fumiyuki ADACHI
PDF
84-92
Suwich KUNARUTTANAPRUK, Somchai JITAPUNKUL
PDF
93-105
Riichiro NAGAREDA, Kazuhiko FUKAWA, Hiroshi SUZUKI
PDF
106-114
Satoshi SUYAMA, Masafumi ITO, Kazuhiko FUKAWA, Hiroshi SUZUKI
PDF
115-121
Gagik MKRTCHYAN, Kazuo MORI, Hideo KOBAYASHI
PDF
122-133
Yung-Fa HUANG
PDF
134-140
Xuan Nam TRAN, Tadashi FUJINO, Yoshio KARASAWA
PDF
141-149
Akihito MORIMOTO, Sadayuki ABETA, Mamoru SAWAHASHI
PDF
150-158
Motohiro TANNO, Hiroyuki ATARASHI, Kenichi HIGUCHI, Mamoru SAWAHASHI
PDF
159-169
Yoshiaki OFUJI, Sadayuki ABETA, Mamoru SAWAHASHI
PDF
170-182
Fumiaki MACHIHARA
PDF
183-189
Chung-Ming WANG, Peng-Cheng WANG
PDF
190-194
Masahiro OGUSU, Kazuhiko IDE, Shigeru OHSHIMA
PDF
195-202
Ippei SHAKE, Hidehiko TAKARA, Ikuo OGAWA, Tsutomu KITOH, Minoru OKAMOTO, Katsuaki MAGARI, Takuya OHARA, Satoki KAWANISHI
PDF
203-209
Fengyuan REN, Chuang LIN, Bo WEI
PDF
210-218
Johannes Hamonangan SIREGAR, Yongbing ZHANG, Hideaki TAKAGI
PDF
219-226
Mon-Yen LUO, Chu-Sing YANG, Chun-Wei TSENG
PDF
227-238
Yeim-Kuan CHANG
PDF
239-246
Yi WU, Zhisheng NIU, Junli ZHENG
PDF
247-257
Nobuo OGASHIWA, Hiroaki HARAI, Naoya WADA, Fumito KUBOTA, Yoichi SHINODA
PDF
258-265
Yosuke MATSUSHITA, Takahiro MATSUDA, Miki YAMAMOTO
PDF
266-273
Yang-Ick JOO, Tae-Jin LEE, Doo Seop EOM, Kyun Hyon TCHAH
PDF
274-281
Ryuhei FUNADA, Hiroshi HARADA, Yukiyoshi KAMIO, Shoji SHINODA
PDF
282-291
Shigeyuki ASAMI, Masashi YOSHIDA, Kenichi KAGOSHIMA
PDF
292-303
Le LIU, Kiyoshi HAMAGUCHI, Hiromitsu WAKANA
PDF
304-311
Yoshihiro ISHIKAWA, Seizo ONOE, Kazuhiko FUKAWA, Hiroshi SUZUKI
PDF
312-324
Yu-Sun LIU, Tung-Hao HSU
PDF
325-332
Mohammed ABDEL- HAFEZ, Fatih ALAGOZ
PDF
333-344
Ji-Hoon BAE, Kyung-Tae KIM, Cheol-Sig PYO
PDF
345-357
Jianqing WANG, Tetsuji TSUCHIKAWA, Osamu FUJIWARA
PDF
358-363
Andriyan Bayu SUKSMONO, Akira HIROSE
PDF
364-371
Huey-Min SUN, Chia-Mei CHEN, LihChyun SHU
PDF
372-383