Vol. E89-B, No. 4 April 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Hiroshi ESAKI
PDF
1043-1043

Letters

LaeYoung KIM, SuKyoung LEE, JooSeok SONG
PDF
1166-1169
Sang-Ho SEO, Hae-Wook CHOI, Sin-Chong PARK
PDF
1413-1416
Jaehak CHUNG, Seung Hoon NAM, Chan-Soo HWANG
PDF
1417-1419
Jaehak CHUNG, Seung Hoon NAM, Chan-Soo HWANG
PDF
1420-1422
Hosun LEE, Sukyung KIM, Sungkwon PARK
PDF
1423-1424
Jung-Yeol OH, Myoung-Seob LIM
PDF
1425-1429
Seung Hoon NAM, Jaehak CHUNG, Chan-Soo HWANG
PDF
1430-1432
Sang-Hun YOON, Jong-Wha CHONG
PDF
1433-1435
Ki-Il KIM, Sang-Ha KIM
PDF
1436-1439
Sungchung PARK, Kwyro LEE, Sin-Chong PARK
PDF
1440-1442
Seungjae BAHNG, Seokjoo SHIN, Anders HØST- MADSEN
PDF
1443-1446
Masaaki FUJII
PDF
1447-1450
Chanho YOON, Jaekwon KIM, Heejung YU, Suk-Kyu LEE, Joonhyuk KANG
PDF
1451-1454
Taeyoung KIM, Kyunbyoung KO, Youngju KIM, Daesik HONG
PDF
1455-1458
Do-Young KWAK, Chang-Hoon LEE, Seong-Cheol KIM, Jae-Woo LIM, Sung-Soo LEE
PDF
1459-1463
Shin-ichiro MATSUZAWA, Kazuo SATO, Shuji ASO, Atushi SANADA, Hiroshi KUBO
PDF
1464-1466
Ki-Chai KIM, Takashi IWASAKI
PDF
1467-1471

Papers

Sung-Kwan Youm (none), Meejoung KIM, Chul-Hee KANG
PDF
1059-1069
Ayumi BANNO, Takuma OIWA, Fumio TERAOKA
PDF
1070-1079
Hoaison NGUYEN, Hiroyuki MORIKAWA, Tomonori AOYAMA
PDF
1080-1090
Lin LIN, Mitsuo GEN
PDF
1091-1098
Atsuo TACHIBANA, Shigehiro ANO, Toru HASEGAWA, Masato TSURU, Yuji OIE
PDF
1099-1109
Tadayoshi FUKAMI, Hiroki NISHIKAWA, Takuya ASAKA, Tatsuro TAKAHASHI, Noriteru SHINAGAWA
PDF
1110-1118
Chenyu PAN, Merdan ATAJANOV, Mohammad BELAYET HOSSAIN, Toshihiko SHIMOKAWA, Norihiko YOSHIDA
PDF
1119-1126
Tuan-Anh LE, Choong Seon HONG
PDF
1127-1135
In-Yeup KONG, Kyong-Yeol LEE, Jung-Tae LEE
PDF
1136-1143
Paul VIXIE
PDF
1144-1149
Hideki TODE, ZhengYu XIE, Koso MURAKAMI
PDF
1150-1157
Yung-Mu CHEN, Tein-Yaw CHUNG, Chun-Chu YANG, Pei-Chun CHEN
PDF
1158-1165
Yoichi INABA, Tomonori SAITO, Tomoaki OHTSUKI
PDF
1170-1177
Jeong Woo LEE
PDF
1178-1186
Etsuko TOYODA, Morihiko MATSUMOTO, Tomoyuki FUJITA, Kenichi SHIOI, Kazuaki YANO, Masamitsu WATANABE, Toshihiro ICHINO, Yoshimori MIYATA, Nobuo KUWAKI
PDF
1187-1193
Yanxiang JIANG, Xiqi GAO, Xiaohu YOU
PDF
1194-1204
Yasutaka IGARASHI, Hiroyuki YASHIMA
PDF
1205-1213
Tazuko TOMIOKA, Hiroyuki IBE, Masatoshi SUZUKI, Jun TAKEHARA, Kyousuke DOBASHI, Hiroyuki INAMURA
PDF
1214-1230
Yoshitaka OHTAKI, Naoki WAKAMIYA, Masayuki MURATA, Makoto IMASE
PDF
1231-1238
Chien Trinh NGUYEN, Shinji SUGAWARA, Tetsuya MIKI
PDF
1239-1251
Chun-Yen HSU, Jean-Lien C. WU, Shun-Te WANG
PDF
1252-1262
Peng YUE, Zeng-Ji LIU, Bin ZHANG
PDF
1263-1272
Masayoshi NABESHIMA, Kouji YATA
PDF
1273-1283
Liang ZHANG, Yantai SHU, Oliver YANG, Guanghong WANG
PDF
1284-1293
Arny ALI, Takamichi INOUE, Fumiyuki ADACHI
PDF
1294-1304
Jakkrapong SUMETHNAPIS, Kiyomichi ARAKI
PDF
1305-1314
Yunjian JIA, Quoc Tuan TRAN, Shinsuke HARA
PDF
1315-1324
Duk-Kyung KIM, Tae-Heon KIM
PDF
1325-1332
Osamu TAKYU, Tomoaki OHTSUKI, Masao NAKAGAWA
PDF
1333-1345
Sang-Min LEE, Dong-Jo PARK
PDF
1346-1353
Yutaka MURAKAMI, Kiyotaka KOBAYASHI, Takashi FUKAGAWA, Masayuki ORIHASHI
PDF
1354-1363
Daisuke TAKASE, Tomoaki OHTSUKI
PDF
1364-1371
David DELAUNE, Josaphat Tetuko SRI SUMANTYO, Masaharu TAKAHASHI, Koichi ITO
PDF
1372-1381
Jong-Ok KIM, Hideki TODE, Koso MURAKAMI
PDF
1382-1391
Yoshinori ROKUGO, Kazushi TAHARA, Joji MAEDA, Susumu ITOH
PDF
1392-1404
Younghyun JEON, Jongkyung KIM, Hyunkyu YU, Jonghyung KWUN, Sanghoon LEE, Jongsoo SEO, Daesik HONG
PDF
1405-1412

Invited Papers

Hitoshi ASAEDA, Shinsuke SUZUKI, Katsushi KOBAYASHI, Jun MURAI
PDF
1044-1051
Osamu NAKAMURA, Kazunori SUGIURA, Seiichi YAMAMOTO, Noriyuki SHIGECHIKA, Akira KATO, Katsuyuki HASEBE, Jun MURAI
PDF
1052-1058