Vol. E88-C, No. 3 March 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Kazuro KIKUCHI
PDF
285-285

Letters

Kwang-Hee KWON, Euy-Don PARK, Jae-Won SONG
PDF
458-462

Papers

Shinji MATSUO, Yoshitaka OHISO, Toru SEGAWA
PDF
295-302
Hiroyuki UENOHARA, Takeshi SEKI
PDF
303-308
Nobuo SUZUKI, Norio IIZUKA, Kei KANEKO
PDF
342-348
Chee Seong GOH, Sze Yun SET, Kazuro KIKUCHI
PDF
363-371
Akira ENOKIHARA, Hiroyoshi YAJIMA, Hiroshi MURATA, Yasuyuki OKAMURA
PDF
372-378
Jianxiao CHEN, Tetsuya KAWANISHI, Kaoru HIGUMA, Satoshi SHINADA, William S.C. CHANG, Masayuki IZUTSU, Paul K.L. YU
PDF
379-384
Masaru KOKUBO, Takashi OSHIMA, Katsumi YAMAMOTO, Kunio TAKAYASU, Yoshiyuki EZUMI, Shinya AIZAWA
PDF
385-394
Hiroshi SHIMAMORI, Teruhiko KOHAMA, Tamotsu NINOMIYA
PDF
395-402
Hirohisa GAMBE, Yoshinori TANAKA, Kazuhisa OHBUCHI, Teruo ISHIHARA, Jifeng LI
PDF
403-412
Sang Gu KANG, Doo Hyung WOO, Hee Chul LEE
PDF
413-419
Ming-Chang SUN, Ying-Haw SHU, Shing TENQCHEN, Wu-Shiung FENG
PDF
420-428
Ming-Dou KER, Kun-Hsien LIN, Che-Hao CHUANG
PDF
429-436
Takahito MIYAZAKI, Masanori HASHIMOTO, Hidetoshi ONODERA
PDF
437-444
Hideaki TAKADA, Shiro SUYAMA, Kenji NAKAZAWA
PDF
445-449
Byoung Wook CHOI, Kyoung Chul KOH, Soo Yeong YI
PDF
450-457

Invited Papers

Hirokazu TAKENOUCHI, Tatsushi NAKAHARA, Kiyoto TAKAHATA, Ryo TAKAHASHI, Hiroyuki SUZUKI
PDF
286-294
Hitoshi MURAI, Masatoshi KAGAWA, Hiromi TSUJI, Kozo FUJII
PDF
309-318
Kohsuke NISHIMURA, Ryo INOHARA, Masashi USAMI, Shigeyuki AKIBA
PDF
319-326
Ju Han LEE
PDF
327-334
Masaki ASOBE, Yoshiki NISHIDA, Osamu TADANAGA, Hiroshi MIYAZAWA, Hiroyuki SUZUKI
PDF
335-341
Yasuo KOKUBUN
PDF
349-362