Vol. E88-C, No. 7 July 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Yoshio NIKAWA
PDF
1351-1352

Letters

Han-Yu CHEN, Guo-Wei HUANG, Kun-Ming CHEN, Chun-Yen CHANG
PDF
1382-1384
Takashi SHIMIZU, Tsukasa YONEYAMA
PDF
1385-1386
Ming-Sze TONG, Yue-Ping ZHANG, Yilong LU, Yinchao CHEN, Hyeong-Seok KIM
PDF
1448-1450
Norimasa NAKASHIMA, Mitsuo TATEIBA
PDF
1516-1520
Jun MIYAZU, Toru SEGAWA, Shinji MATSUO, Tetsuyoshi ISHII, Hiroyuki SUZUKI, Yuzo YOSHIKUNI
PDF
1521-1522
Futoshi KUROKI, Tsukasa YONEYAMA
PDF
1523-1525

Papers

Keiji YOSHIDA, Yukako TSUTSUMI, Haruichi KANAYA
PDF
1368-1374
Minoru SANAGI, Joji FUJIWARA, Kazuhiro FUJIMORI, Shigeji NOGI
PDF
1375-1381
Shin-ichi YAMAMOTO, Jiro HIROKAWA, Makoto ANDO
PDF
1387-1394
Yukihiro TAHARA, Hideyuki OH- HASHI, Moriyasu MIYAZAKI, Seiichi SAITO
PDF
1395-1400
Takeshi YUASA, Tamotsu NISHINO, Hideyuki OH- HASHI
PDF
1401-1405
Zhewang MA, Yoshio KOBAYASHI
PDF
1406-1411
Hiroshi KUBO, Tsuyoshi MUKAI, Atsushi SANADA
PDF
1412-1419
Jhin-Fang HUANG, Mao-Hsiu HSU
PDF
1420-1429
Kouji WADA, Ramesh K. POKHAREL, Takanobu OHNO, Osamu HASHIMOTO
PDF
1430-1439
Yosuke SATO, Yoshinori KOGAMI
PDF
1440-1447
Akihiko HIRATA, Hiroyoshi TOGO, Naofumi SHIMIZU, Hiroshi TAKAHASHI, Katsunari OKAMOTO, Tadao NAGATSUMA
PDF
1458-1464
Yozo SHOJI, Yoshihiro HASHIMOTO, Hiroyo OGAWA
PDF
1465-1474
Takeshi HIGASHINO, Katsutoshi TSUKAMOTO, Shozo KOMAKI
PDF
1475-1482
Toshiyuki YAKABE, Fengchao XIAO
PDF
1483-1489
Hsiu-Chih LEE, Shyh-Cheng LEE, Yi-Pin LIN, Cheng-Kuang LIU
PDF
1490-1494
Teruyuki SHIMURA, Tomoyuki ASADA, Satoshi SUZUKI, Takeshi MIURA, Jun OTSUJI, Ryo HATTORI, Yukio MIYAZAKI, Kazuya YAMAMOTO, Akira INOUE
PDF
1495-1501
Hai XIAO, Takayuki TANAKA, Masayoshi AIKAWA
PDF
1502-1508
Masahiro NAKAYAMA, Shinichi NARITA, Hiroki I. FUJISHIRO
PDF
1509-1515

Invited Papers

Qun WU, Yu-Ming WU, Jia-Hui FU, Bo-Shi JIN, Jong-Chul LEE
PDF
1353-1357
Shigeji NOGI, Minoru SANAGI, Kazuhiro FUJIMORI
PDF
1358-1367
Wenbin DOU
PDF
1451-1457