Vol. E88-C, No. 10 October 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Masayuki FUJISE
PDF
1913-1914

Letters

Kicheol KIM, Dongsub SONG, Incheol KIM, Sungho KANG
PDF
2037-2038

Papers

Katsuyoshi SATO, Masayuki FUJISE, Satoru SHIMIZU, Seiji NISHI
PDF
1932-1938
Kenji KAWAKAMI, Hiroshi IKEMATSU, Koichi MATSUO, Naohisa UEHARA, Moriyasu MIYAZAKI, Tadashi TAKAGI
PDF
1947-1951
Yuichi KIMURA, Masanari TAKAHASHI, Jiro HIROKAWA, Makoto ANDO, Misao HANEISHI
PDF
1952-1960
Futoshi KUROKI, Kazuya MIYAMOTO, Shigeo NISHIDA
PDF
1961-1967
Futoshi KUROKI, Makoto KIMURA, Tsukasa YONEYAMA
PDF
1968-1972
Masayuki KIMISHIMA
PDF
1973-1980
Ushio SANGAWA
PDF
1981-1991
Seungyong BAEK, Jingook KIM, Joungho KIM
PDF
1992-2000
Masao MORIMOTO, Makoto NAGATA, Kazuo TAKI
PDF
2001-2008
Chih-Hsien LIN, Chang-Hsiao TSAI, Chih-Ning CHEN, Shyh-Jye JOU
PDF
2009-2019
Akira YAMAZAKI, Fukashi MORISHITA, Naoya WATANABE, Teruhiko AMANO, Masaru HARAGUCHI, Hideyuki NODA, Atsushi HACHISUKA, Katsumi DOSAKA, Kazutami ARIMOTO, Setsuo WAKE, Hideyuki OZAKI, Tsutomu YOSHIHARA
PDF
2020-2027
Huaiyu WU, Dong SUN, Hongbing ZHU, Zhaoying ZHOU
PDF
2028-2036

Invited Papers

Zhenhai SHAO, Masayuki FUJISE
PDF
1915-1921
Kiyoshi HAMAGUCHI, Hiroyo OGAWA, Takehiko KOBAYASHI, Ryuji KOHNO
PDF
1922-1931