Vol. E88-C, No. 11 November 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shohei NAEMURA, Yoshifumi SHIMODAIRA
PDF
2041-2042

Letters

Eun-Su KIM, Sung-Hak LEE, Soo-Wook JANG, Kyu-Ik SOHNG
PDF
2086-2089
Eun-Su KIM, Soo-Wook JANG, Sung-Hak LEE, Tae-Young JUNG, Kyu-Ik SOHNG
PDF
2090-2093
Sung-Hak LEE, Soo-Wook JANG, Eun-Su KIM, Sang-Hoon LEE, Kyu-Ik SOHNG
PDF
2094-2098
Hideyuki KANEKO, Shuichi KAGAWA, Jun SOMEYA, Hideki TANIZOE, Hiroaki SUGIURA
PDF
2118-2123
Il-Suek KOH
PDF
2163-2165
Hang WANG, Lei ZHU
PDF
2166-2168

Papers

Shinichiro NAGANO, Shigeki HARADA, Keisuke JO, Ko SANO
PDF
2070-2077
Jian-Long KUO, Tsung-Yu WANG, Jiann-Der LEE
PDF
2106-2110
Chang-Hua LIN, John Yanhao CHEN, Fuhliang WEN
PDF
2111-2117
Teruhiko IDA, Toyohiko ISHIHARA, Keiji GOTO
PDF
2124-2135
Toshiaki KAGAWA
PDF
2136-2140
Atsushi FUKUDA, Hiroshi OKAZAKI, Tetsuo HIROTA, Yasushi YAMAO
PDF
2141-2149
Ming-Dou KER, Jung-Sheng CHEN, Ching-Yun CHU
PDF
2150-2155
Hiroshi KURIHARA, Toshifumi SAITO, Koji TAKIZAWA, Osamu HASHIMOTO
PDF
2156-2162

Invited Papers

Dong Yong SHIN, Yojiro MATSUEDA, Ho Kyoon CHUNG
PDF
2051-2056
Ken SAKUMA, Naoto HIROSAKI, Naoki KIMURA, Masakazu OHASHI, Rong-Jun XIE, Yoshinobu YAMAMOTO, Takayuki SUEHIRO, Kenichiro ASANO, Daiichiro TANAKA
PDF
2057-2064
Toshihiro MIYATA, Yu MOCHIZUKI, Tadatsugu MINAMI
PDF
2065-2069
Hiroshi SAKURAI, Etsuji TAGAMI
PDF
2078-2085
Michinori HONMA, Masanori OGASAWARA, Toshiaki NOSE
PDF
2099-2105