Vol. E89-C, No. 7 July 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Takatomo ENOKI
PDF
873-873

Letters

Yoshikazu HIROSE, Akira HONSHIO, Takeshi KAWASHIMA, Motoaki IWAYA, Satoshi KAMIYAMA, Michinobu TSUDA, Hiroshi AMANO, Isamu AKASAKI
PDF
1064-1067
Kazuhiko SUMIMURA, Hidetsugu YOSHIDA, Hisanori FUJITA, Masahiro NAKATSUKA, Minoru YOSHIDA
PDF
1106-1107
Hiroki KISHIKAWA, Nobuo GOTO
PDF
1108-1111
Kazuhiko SUMIMURA, Hidetsugu YOSHIDA, Hisanori FUJITA, Masahiro NAKATSUKA, Hisashi SAWADA
PDF
1112-1114
Osamu TADANAGA, Masaki ASOBE, Yoshiki NISHIDA, Hiroshi MIYAZAWA, Kaoru YOSHINO, Hiroyuki SUZUKI
PDF
1115-1117

Papers

Rachid DRIAD, Robert E. MAKON, Karl SCHNEIDER, Ulrich NOWOTNY, Rolf AIDAM, Rudiger QUAY, Michael SCHLECHTWEG, Michael MIKULLA, Gunter WEIMANN
PDF
931-936
Masato SEKI, Ryo ISHIKAWA, Kazuhiko HONJO
PDF
937-942
Kazuhiro MOCHIZUKI, Ken-ichi TANAKA, Takashi SHIOTA, Takafumi TANIGUCHI, Hiroyuki UCHIYAMA
PDF
943-948
Hideaki MATSUZAKI, Takashi MARUYAMA, Takatomo ENOKI, Masami TOKUMITSU
PDF
949-953
Koji INAFUNE, Eiichi SANO, Hideaki MATSUZAKI, Toshihiko KOSUGI, Takatomo ENOKI
PDF
954-958
Takahiro SUGIYAMA, Eiji NISHIMORI, Satoru ONO, Kiyoshi KAWAGUCHI, Atsushi NAKAGAWA
PDF
959-964
Masahiro ASADA, Naoyuki ORIHASHI, Safumi SUZUKI
PDF
965-971
Yasuyuki MIYAMOTO, Ryo NAKAGAWA, Issei KASHIMA, Masashi ISHIDA, Nobuya MACHIDA, Kazuhito FURUYA
PDF
972-978
Keisuke EGUCHI, Masaru CHIBASHI, Shinpei NAKAGAWA, Mitsuhiro TANIHATA, Takao WAHO
PDF
979-984
Mitsuhiro HANABE, Takuya NISHIMURA, Masaki MIYAMOTO, Taiichi OTSUJI, Eiichi SANO
PDF
985-992
Yahya Moubarak MEZIANI, Jerzy <img src="/img_font/mos00225.jpg" (none), Nina DYAKONOVA, Wojciech KNAP, Dalius SELIUTA, Edmundas SIRMULIS, Jan DEVENSON, Gintaras VALUSIS, Frederic BOEUF, Thomas SKOTNICKI
PDF
993-998
Youhei OOKAWA, Shigeru KISHIMOTO, Koichi MAEZAWA, Takashi MIZUTANI
PDF
999-1004
Takuya NISHIMURA, Mitsuhiro HANABE, Masaki MIYAMOTO, Taiichi OTSUJI, Eiichi SANO
PDF
1005-1011
Victor RYZHII, Akira SATOU, Michael S. SHUR
PDF
1012-1019
Hideki ONO, Satoshi TANIGUCHI, Toshi-kazu SUZUKI
PDF
1020-1024
Yong CAI, Yugang ZHOU, Kei May LAU, Kevin J. CHEN
PDF
1025-1030
Daigo KIKUTA, Jin-Ping AO, Junya MATSUDA, Yasuo OHNO
PDF
1031-1036
Oktay YILMAZOGLU, Kabula MUTAMBA, Dimitris PAVLIDIS, Marie Rose MBARGA
PDF
1037-1041
Masaya OKADA, Ryohei TAKAKI, Daigo KIKUTA, Jin-Ping AO, Yasuo OHNO
PDF
1042-1046
Eunjung CHO, Dimitris PAVLIDIS, Guangyuan ZHAO, Seth M. HUBBARD, Johannes SCHWANK
PDF
1047-1051
Shinichi HOSHI, Toshiharu MARUI, Masanori ITOH, Yoshiaki SANO, Shouhei SEKI
PDF
1052-1056
Masayuki ABE, Hiroyuki NAGASAWA, Stefan POTTHAST, Jara FERNANDEZ, Jorg SCHORMANN, Donat Josef AS, Klaus LISCHKA
PDF
1057-1063
Xueliang SONG, Naoki FUTAKUCHI, Daisuke MIYASHITA, Foo Cheong YIT, Yoshiaki NAKANO
PDF
1068-1079
Shin-ichi YAMAMOTO, Jiro HIROKAWA, Makoto ANDO
PDF
1080-1088
Gholamreza Zareh FATIN, Mohammad GHADAMI
PDF
1089-1096
Yong-Ju KIM, Won-Young JUNG, Jae-Kyung WEE
PDF
1097-1105

Invited Papers

Hideki HASEGAWA, Seiya KASAI, Taketomo SATO, Tamotsu HASHIZUME
PDF
874-882
Jean GODIN, Agnieszka KONCZYKOWSKA, Muriel RIET, Jacques MOULU, Philippe BERDAGUER, Filipe JORGE
PDF
883-890
Jan V. GRAHN, Piotr STARSKI, Jan STAKE, T. Sergey CHEREDNICHENKO
PDF
891-897
Youngwoo KWON, Sanghyo LEE
PDF
898-905
Andrea CORRION, Christiane POBLENZ, Patrick WALTEREIT, Tomas PALACIOS, Siddharth RAJAN, Umesh K. MISHRA, Jim S. SPECK
PDF
906-912
Arvydas MATULIONIS
PDF
913-920
Mathieu STOFFEL, Jing ZHANG, Oliver G. SCHMIDT
PDF
921-925
Wojciech KNAP, Jerzy <img src="/img_font/mos00225.jpg" (none), Frederic TEPPE, Nina DYAKONOVA, Abdelouahad El FATIMY
PDF
926-930