Vol. E90-C, No. 10 October 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Michitaka KAMEYAMA
PDF
1849-1849

Letters

Yasuhiro TAKAHASHI, Toshikazu SEKINE, Michio YOKOYAMA
PDF
2002-2006
Keiichiro KAGAWA, Makoto SHOUHO, Kazuo HASHIGUCHI, Masahiro NUNOSHITA, Jun OHTA
PDF
2007-2011
Emad HAMIDI, Mahmoud MOHAMMAD- TAHERI
PDF
2057-2061
Emad HAMIDI, Mahmoud MOHAMMAD- TAHERI
PDF
2062-2066

Papers

Junichi AKITA, Hiroaki TAKAGI, Keisuke DOUMAE, Akio KITAGAWA, Masashi TODA, Takeshi NAGASAKI, Toshio KAWASHIMA
PDF
1869-1875
Atsushi IWASHITA, Takashi KOMURO, Masatoshi ISHIKAWA
PDF
1876-1883
Kenji IDE, Ryusuke KAWAHARA, Satoshi SHIMIZU, Takayuki HAMAMOTO
PDF
1884-1891
Satoshi SHIGEMATSU, Hiroki MORIMURA, Toshishige SHIMAMURA, Takahiro HATANO, Namiko IKEDA, Yukio OKAZAKI, Katsuyuki MACHIDA, Mamoru NAKANISHI
PDF
1892-1899
Masahiro FUKUI, Sayaka IWAKOSHI, Tatsuya KOYAGI
PDF
1900-1908
Xu ZHANG, Xiaohong JIANG, Susumu HORIGUCHI
PDF
1909-1918
Kazutoshi KOBAYASHI, Kazuya KATSUKI, Manabu KOTANI, Yuuri SUGIHARA, Yohei KUME, Hidetoshi ONODERA
PDF
1919-1926
Hiroki SHIMANO, Fukashi MORISHITA, Katsumi DOSAKA, Kazutami ARIMOTO
PDF
1927-1935
Tadahiko SUGIBAYASHI, Takeshi HONDA, Noboru SAKIMURA, Shuichi TAHARA, Naoki KASAI
PDF
1936-1940
Shoichiro KAWASHIMA, Isao FUKUSHI, Keizo MORITA, Ken-ichi NAKABAYASHI, Mitsuharu NAKAZAWA, Kazuaki YAMANE, Tomohisa HIRAYAMA, Toru ENDO
PDF
1941-1948
Yasuhiro MORITA, Hidehiro FUJIWARA, Hiroki NOGUCHI, Yusuke IGUCHI, Koji NII, Hiroshi KAWAGUCHI, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
1949-1956
Hidehiro TOYODA, Shinji NISHIMURA, Michitaka OKUNO, Matsuaki TERADA
PDF
1957-1963
Qi WANG, Kazunori SHIMIZU, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
1964-1971
Mariko SAKAMOTO, Akira KATSUNO, Go SUGIZAKI, Toshio YOSHIDA, Aiichiro INOUE, Koji INOUE, Kazuaki MURAKAMI
PDF
1972-1982
Makoto SUGIHARA, Tohru ISHIHARA, Kazuaki MURAKAMI
PDF
1983-1991
Makoto ISHIKAWA, George SAIKALIS, Shigeru OHO
PDF
1992-2001
Koji KIKUSHIMA, Toshihito FUJIWARA
PDF
2012-2021
Hitoshi HAYASHI, Tadao NAKAGAWA, Kazuhiro UEHARA, Yoshihiro TAKIGAWA
PDF
2022-2029
Toshihisa KAMEI, Yozo UTSUMI, Nguyen Quoc DINH, Nguyen THANH
PDF
2030-2036
Young-Ju KIM, Young-Jae CHO, Doo-Hwan SA, Seung-Hoon LEE
PDF
2037-2043
Luis H.C. FERREIRA, Tales C. PIMENTA, Robson L. MORENO
PDF
2044-2050
Yusuke KOBAYASHI, C. Raghunathan MANOJ, Kazuo TSUTSUI, Venkanarayan HARIHARAN, Kuniyuki KAKUSHIMA, V. Ramgopal RAO, Parhat AHMET, Hiroshi IWAI
PDF
2051-2056

Invited Papers

Ichiro KURODA, Shorin KYO
PDF
1850-1857
Shoji KAWAHITO
PDF
1858-1868