Vol. E91-C, No. 12 December 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Mitsuyoshi ONODA
PDF
1841-1842

Letters

Akira BABA, Yohsuke SANO, Yasuo OHDAIRA, Kazunari SHINBO, Keizo KATO, Futao KANEKO
PDF
1881-1882
Megumi HAFUKA, Masahiro MINAGAWA, Yasuo OHDAIRA, Akira BABA, Kazunari SHINBO, Keizo KATO, Futao KANEKO
PDF
1883-1884
Kazuya TADA, Yoshinori MIYOSHI, Mitsuyoshi ONODA
PDF
1885-1886
Ayako OMURA, Hirofumi SHIOZAKI, Shigeo HARA, Tohru KAWAMOTO, Akihito GOTOH, Masahito KURIHARA, Masaomi SAKAMOTO, Hisashi TANAKA
PDF
1887-1888
Yoshihiro KOKUBO, Tadashi KAWAI
PDF
1966-1968
Hangue PARK, Jaejun LEE, Jaechun LEE, Sangwook NAM
PDF
1969-1970
Xin CHEN, Jun YANG, Long-xing SHI
PDF
1971-1975

Papers

Hiroyuki IECHI, Yasuyuki WATANABE, Hiroshi YAMAUCHI, Kazuhiro KUDO
PDF
1843-1847
Masaaki IIZUKA, Hiroshi YAMAUCHI, Kazuhiro KUDO
PDF
1848-1851
Hiroshi YAMAUCHI, Yasuyuki WATANABE, Masaaki IIZUKA, Masakazu NAKAMURA, Kazuhiro KUDO
PDF
1852-1855
Takaaki MANAKA, Motoharu NAKAO, Eunju LIM, Mitsumasa IWAMOTO
PDF
1856-1858
Tatsunari HAMASAKI, Taichiro MORIMUNE, Hirotake KAJII, Yutaka OHMORI
PDF
1859-1862
Takuya HAGIWARA, Masataka TAKAZAWA, Hidekazu UCHIDA, Yuki HASEGAWA, Tamaki YAJI
PDF
1863-1868
Yasushi KAMIYAMA, Akihiro TOMIOKA, Tomochika MIZUTANI, Mutsuhito YAMAZAKI, Kouzirou MORIMOTO
PDF
1869-1875
Hiroyuki KUSANO, Masahiko KITAGAWA
PDF
1876-1880
Yusuke AYATO, Akiko TAKATSU, Kenji KATO, Naoki MATSUDA
PDF
1899-1904
Ki ANDO, Yuki HASEGAWA, Hitoshi MAEKAWA, Teruaki KATSUBE
PDF
1905-1909
JungAun LEE, Jiro HIROKAWA, Makoto ANDO
PDF
1910-1916
Kihun CHANG, Sang il KWAK, Young Joong YOON
PDF
1917-1922
Takuji IKEMOTO, Yasuo KOKUBUN
PDF
1923-1932
Akira KURIYAMA, Shigehiro YUYAMA, Masami OHNISHI, Hidetoshi MATSUMOTO, Tomonori TANOUE, Isao OHBU, Fuminori MORISAWA
PDF
1933-1940
Kuo-Hsing CHENG, Chia-Wei SU, Hsin-Hsin KO
PDF
1941-1950
Miin-Shyue SHIAU, Don-Gey LIU, Shry-Sann LIAO
PDF
1951-1957
Damrongsak TONGSOMPORN, Nitin AFZULPURKAR, Brent BARGMANN, Lertsak LEKAWAT, Apirat SIRITARATIWAT
PDF
1958-1965

Invited Papers

Bansi Dhar MALHOTRA, Nirmal PRABHAKAR, Pratima R. SOLANKI
PDF
1889-1893
Dirk BORSTLAP, Jurgen SCHUBERT, Willi ZANDER, Andreas OFFENHAUSSER, Sven INGEBRANDT
PDF
1894-1898