Vol. E88-A, No. 2 February 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Masayuki KATAKURA
PDF
409-409

Letters

Chia-Chi CHU, Herng-Jer LEE, Wu-Shiung FENG
PDF
533-537
Yuh-Shyan HWANG, Jen-Hung LAI, Ming-Chieh CHANG
PDF
538-540
Seung-Kyun RYU, Hong-Goo KANG, Sung-Kyo JUNG, Dae-Hee YOUN
PDF
582-585
Shugang WEI, Kensuke SHIMIZU
PDF
586-589
ChangZheng MA, BoonPoh NG
PDF
590-592
Naoto SASAOKA, Yoshio ITOH, Kensaku FUJII
PDF
593-596
Hai LIN, Katsumi YAMASHITA
PDF
597-598
Younseok CHOO
PDF
599-601
Ho-Lim CHOI, Jong-Tae LIM
PDF
602-605
Rong-Long WANG, Kozo OKAZAKI
PDF
606-610
Chik-How TAN
PDF
611-612

Papers

Sungwoo CHA, Tetsuya HIROSE, Masaki HARUOKA, Toshimasa MATSUOKA, Kenji TANIGUCHI
PDF
410-415
Mostafa SAVADI OSKOOEI, Khayrollah HADIDI, Abdollah KHOEI
PDF
416-423
Nobukazu TAKAI, Shigetaka TAKAGI, Nobuo FUJII
PDF
424-430
Takahide SATO, Shigetaka TAKAGI, Nobuo FUJII
PDF
431-437
Retdian A. NICODIMUS, Shigetaka TAKAGI, Kazuyuki WADA
PDF
438-443
Retdian A. NICODIMUS, Hiroto SUZUKI, Kazuyuki WADA, Shigetaka TAKAGI
PDF
444-450
Teng-Hung CHANG, Lan-Rong DUNG
PDF
451-460
Takeshi UENO, Tetsuro ITAKURA
PDF
461-468
Apinan AURASOPON, Pinit KUMHOM, Kosin CHAMNONGTHAI
PDF
469-475
Hidetoshi IKEDA, Kawori TAKAKUBO, Hajime TAKAKUBO
PDF
476-482
Thilak SENANAYAKE, Tamotsu NINOMIYA
PDF
483-489
Hiroki SAKURAI, Yasuhiro SUGIMOTO
PDF
490-497
Nobuyuki ITOH, Ken-ichi HIRASHIKI, Tadashi TERADA, Makoto KIKUTA, Shin-ichiro ISHIZUKA, Tsuyoshi KOTO, Tsuneo SUZUKI, Hidehiko AOKI
PDF
498-506
Yoshiaki YOSHIHARA, Hirotaka SUGAWARA, Hiroyuki ITO, Kenichi OKADA, Kazuya MASU
PDF
507-512
Junji KAWATA, Yuichi TANJI, Yoshifumi NISHIO, Akio USHIDA
PDF
513-523
Yuichi TANJI, Masaya SUZUKI, Takayuki WATANABE, Hideki ASAI
PDF
524-532
Qi ZHU, Noriyuki OHTSUKI, Yoshikazu MIYANAGA, Norinobu YOSHIDA
PDF
541-548
Tatsuya KATO, YoungWoo KIM, Tatsuya SUZUKI, Shigeru OKUMA
PDF
549-560
Hiroshi HAMANAKA, Hiroyuki TORIKAI, Toshimichi SAITO
PDF
561-567
Ryo NOJIMA, Yuichi KAJI
PDF
568-574
Bingnan PEI, Shaojing PEI
PDF
575-581