Vol. E88-A, No. 3 March 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Takao HINAMOTO
PDF
619-619

Letters

Seungkwon BEACK, Seung H. NAM, Minsoo HAHN
PDF
685-689
Shung-Yung LUNG
PDF
779-781
Seong-Jin PARK
PDF
782-786
Ke DING, Chen HE, Ling-ge JIANG, Hong-xia WANG
PDF
787-790
Takafumi HAYASHI, Takao MAEDA, Satoshi OKAWA
PDF
791-794
Jian-Fa QIAN, Li-Na ZHANG, Shi-Xin ZHU
PDF
795-797
Francisco GALLEGOS- FUNES, Volodymyr PONOMARYOV, Jose DE-LA- ROSA
PDF
798-799
Ki-Hun HAN, Yung-Lyul LEE
PDF
800-804

Papers

Daebum CHOI, Vladimir SHIN, Jun IL AHN, Byung-Ha AHN
PDF
620-625
Won-Gi HONG, Young-Ro KIM, Tae-Myoung OH, Sung-Jea KO
PDF
626-632
Yusuke HIOKA, Nozomu HAMADA
PDF
633-641
Satoshi UKAI, Tomoya TAKATANI, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO, Ryo MUKAI, Hiroshi SAWADA
PDF
642-650
Huy Hoang PHAM, Tetsuki TANIGUCHI, Yoshio KARASAWA
PDF
651-659
Xuan Nam TRAN, Tetsuki TANIGUCHI, Yoshio KARASAWA
PDF
660-668
Kentaro IKEMOTO, Ryuji KOHNO
PDF
669-675
Samphan PHROMPICHAI, Peerapol YUVAPOOSITANON, Phaophak SIRISUK
PDF
676-684
Takahiro MURAKAMI, Tetsuya HOYA, Yoshihisa ISHIDA
PDF
690-701
Jonah GAMBA, Tetsuya SHIMAMURA
PDF
702-711
Hiroyuki KITAJIMA, Hiroshi KAWAKAMI, Tetsuo HATTORI
PDF
712-717
Takuya KITAMOTO
PDF
718-727
Aya OKASHITA, Toru ARAKI, Yukio SHIBATA
PDF
728-735
SeongHan SHIN, Kazukuni KOBARA, Hideki IMAI
PDF
736-754
Yuichi HIRAYAMA, Hiraku OKADA, Takaya YAMAZATO, Masaaki KATAYAMA
PDF
755-760
Chiu-Ching TUAN, Chen-Chau YANG
PDF
761-769
Jong-Hae KIM, Yoshimichi MATSUI, Soichiro HAYAKAWA, Tatsuya SUZUKI, Shigeru OKUMA, Nuio TSUCHIDA
PDF
770-778