Vol. E88-A, No. 5 May 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Kazuhisa MAKINO
PDF
1103-1103

Letters

Pino CABALLERO- GIL
PDF
1301-1302
Takashi TAKABATAKE
PDF
1303-1304
Hee-Suk PANG, Byeong-Moon JEON
PDF
1365-1368
Mikhail MOZEROV, Vitaly KOBER
PDF
1369-1372
Edward MERLO, Kwang-Hyun BAEK
PDF
1373-1378
Myeong-Hoon OH, Dong-Soo HAR
PDF
1379-1383
Yang CAO, Xiuming SHAN, Yong REN
PDF
1384-1387

Papers

Satoko MORIGUCHI, Kazuo MUROTA
PDF
1104-1108
Sayaka KAMEI, Hirotsugu KAKUGAWA
PDF
1109-1116
Pino CABALLERO- GIL
PDF
1117-1121
Tetsuya FUJIE, Akihisa TAMURA
PDF
1122-1128
Shin-ichiro KAWANO, Shin-ichi NAKANO
PDF
1129-1135
Miki MIYAUCHI
PDF
1136-1139
Katsuyuki OKEYA, Dong-Guk HAN
PDF
1140-1147
Kazuhiko USHIO, Hideaki FUJIMOTO
PDF
1148-1154
Toshiya ITOH, Takanobu NAGUMO
PDF
1155-1165
Dai WATANABE, Soichi FURUYA, Toshinobu KANEKO
PDF
1166-1172
Atsuyuki INOUE, Akira ITO, Kunihiko HIRAISHI, Katsushi INOUE
PDF
1173-1180
Da-Ren CHEN, Chiun-Chieh HSU
PDF
1181-1191
Eishi CHIBA, Kunihiko HIRAISHI
PDF
1192-1199
Yasuyuki NOGAMI, Shigeru SHINONAGA, Yoshitaka MORIKAWA
PDF
1200-1208
Shuji ISOBE, Tetsuo KURIYAMA, Masahiro MAMBO, Hiroki SHIZUYA
PDF
1209-1213
Dong-Guk HAN, Tetsuya IZU, Jongin LIM, Kouichi SAKURAI
PDF
1214-1223
Toru NAKANISHI, Yuji SUGIYAMA
PDF
1224-1233
Nobuo FUNABIKI, Jun KAWASHIMA, Toru NAKANISHI, Kiyohiko OKAYAMA, Teruo HIGASHINO
PDF
1234-1240
Takao ONODERA, Keisuke TANAKA
PDF
1241-1248
Takayuki YATO, Takahiro SETA, Tsuyoshi ITO
PDF
1249-1257
Hua ZHENG, Shingo OMURA, Jiro UCHIDA, Koichi WADA
PDF
1258-1266
Nobuyuki TSUCHIMURA
PDF
1267-1273
Kei KAWAUCHI, Mitsuru TADA
PDF
1274-1282
Yukiko KUBO, Atsushi TAKAHASHI
PDF
1283-1289
Toshiya MASHIMA, Satoshi TAOKA, Toshimasa WATANABE
PDF
1290-1300
Andy SURYA RIKIN, Dongju LI, Tsuyoshi ISSHIKI, Hiroaki KUNIEDA
PDF
1305-1312
Minho KWON, Youngcheol CHAE, Gunhee HAN
PDF
1313-1319
Bum-Jik LEE, Jin-Bae PARK, Young-Hoon JOO
PDF
1320-1327
Chung-Chun KUNG, Ti-Hung CHEN, Lei-Huan KUNG
PDF
1328-1334
Hiroshi NAGAMOCHI
PDF
1335-1338
Shunsuke IHARA, Masashi KUBO
PDF
1339-1345
Tomoharu SHIBUYA, Ken HARADA, Ryosuke TOHYAMA, Kohichi SAKANIWA
PDF
1346-1364