Vol. E89-A, No. 7 July 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Keisuke NAKANO, Gianluca SETTI
PDF
1873-1874

Letters

Akiko KUBO, Shigeru TOMISATO, Masaharu HATA, Hitoshi YOSHINO
PDF
1968-1971
Huamin ZHU, Kyung Sup KWAK
PDF
1972-1975
Aloys MVUMA, Shotaro NISHIMURA, Takao HINAMOTO
PDF
2079-2083
Yunho LEE, Seungjoo KIM, Dongho WON
PDF
2084-2087
Nghi H. TRAN, Ha H. NGUYEN
PDF
2088-2091
Keita KAWAMURA, Toshiyuki TANAKA
PDF
2092-2095

Papers

Lalla Soundous EL ALAMI, Eisuke KUDOH, Fumiyuki ADACHI
PDF
1875-1883
Osamu TAKYU, Tomoaki OHTSUKI, Masao NAKAGAWA
PDF
1884-1891
Koichi ADACHI, Riaz ESMAILZADEH, Masao NAKAGAWA
PDF
1892-1902
Hiroyuki ISHII, Tomoki SAO, Shinya TANAKA, Shinsuke OGAWA, Yousuke IIZUKA, Takeshi NAKAMORI, Takehiro NAKAMURA
PDF
1903-1912
Shaoyi XU, Zhiquan BAI, Qinghai YANG, Kyung Sup KWAK
PDF
1913-1918
Shojiro TAKEUCHI, Kaoru SEZAKI, Yasuhiko YASUDA
PDF
1919-1929
Katsuya NAKAHIRA, Kiyoshi KOBAYASHI, Masazumi UEBA
PDF
1930-1939
Tatsuya KABASAWA, Keisuke NAKANO, Yuta TANAKA, Ikuo SATO, Masakazu SENGOKU, Shoji SHINODA
PDF
1940-1949
Tzay-Farn SHIH
PDF
1950-1958
Mihui KIM, Kijoon CHAE
PDF
1959-1967
Luca FANUCCI, Pasquale CIAO, Giulio COLAVOLPE
PDF
1976-1986
Takao HINAMOTO, Ken-ichi IWATA, Osemekhian I. OMOIFO, Shuichi OHNO, Wu-Sheng LU
PDF
1987-1994
Cheng-Hong YANG, Li-Yeh CHUANG, Cheng-Huei YANG, Ching-Hsing LUO
PDF
1995-2002
Tomohiko ITO, Daisuke KUROSE, Takeshi UENO, Takafumi YAMAJI, Tetsuro ITAKURA
PDF
2003-2008
Muhammad YASSER, Agus TRISANTO, Jianming LU, Takashi YAHAGI
PDF
2009-2018
Tomoyuki ASANO, Kazuya KAMIO
PDF
2019-2028
Xiangyong ZENG, Lei HU, Wenfeng JIANG
PDF
2029-2035
Jun MURAMATSU
PDF
2036-2046
Shigeaki KUZUOKA, Tomohiko UYEMATSU
PDF
2047-2055
Shoji ICHIKI, Tomoaki OHTSUKI
PDF
2056-2062
Noriaki MIYAZAKI, Toshinori SUZUKI, Shuichi MATSUMOTO
PDF
2063-2071
Chang Wook AHN, Rudrapatna S. RAMAKRISHNA
PDF
2072-2078