Vol. E89-A, No. 8 August 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Ichiro KURODA
PDF
2099-2099

Letters

Yoshinobu YASUNO, Yasuhiro RIKO, Nobuhiro FUNAKOSHI, Takeshi SHIMIZU, Goro YAMAUCHI
PDF
2226-2229
Chi-Hui HUANG, Shyh-Neng LIN, Shiunn-Jang CHERN, Jiun-Je JIAN
PDF
2230-2234
Ching-Lung CHR, Szu-Lin SU, Shao-Wei WU
PDF
2235-2238
Yu-Long QIAO, Zhe-Ming LU, Sheng-He SUN
PDF
2239-2243

Papers

Mamoru KOBAYASHI, Shigeo WADA
PDF
2100-2106
Noriyuki TAKAHASHI, Masahiro YUKAWA, Isao YAMADA
PDF
2107-2118
Kiyoshi NISHIKAWA, Shinichi NAGAWARA, Hitoshi KIYA
PDF
2119-2128
Shuai YUAN, Akira TAGUCHI, Masahide ABE, Masayuki KAWAMATA
PDF
2129-2139
Boris JANSEN, Kenji NAKAYAMA
PDF
2140-2148
Muhammad TUFAIL, Masahide ABE, Masayuki KAWAMATA
PDF
2149-2157
Kiyoshi YAMAMOTO, Futoshi ASANO, Takeshi YAMADA, Nobuhiko KITAWAKI
PDF
2158-2165
Sangmoon LEE, Sangchul WON
PDF
2166-2172
Hideki SATOH
PDF
2173-2180
Hideki SATOH
PDF
2181-2191
Tetsushi YUGE, Shigeru YANAGI
PDF
2192-2197
Kazukuni KOBARA, Hideki IMAI
PDF
2198-2206
Hideyo MAMIYA, Atsuko MIYAJI, Hiroaki MORIMOTO
PDF
2207-2215
Masashi SUGIYAMA, Keisuke SAKURAI
PDF
2216-2225