Vol. E90-A, No. 4 April 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Yusuke MATSUNAGA
PDF
705-706

Letters

Younseok CHOO
PDF
872-874
Eui-Young CHUNG, Hyuk-Jun LEE, Sung Woo CHUNG
PDF
875-878
Terng-Ren HSU, Chien-Ching LIN, Terng-Yin HSU, Chen-Yi LEE
PDF
879-884

Papers

Yoshiyuki TSUCHIE, Toshimitsu USHIO
PDF
707-714
Shinya SUENAGA, Yoshihiro HAYAKAWA, Koji NAKAJIMA
PDF
715-723
Yasuhiro OGASAHARA, Masanori HASHIMOTO, Takao ONOYE
PDF
724-731
Zhangcai HUANG, Yasuaki INOUE, Hong YU, Jun PAN, Yun YANG, Quan ZHANG, Shuai FANG
PDF
732-740
Koutaro HACHIYA, Takayuki OHSHIMA, Hidenari NAKASHIMA, Masaaki SODA, Satoshi GOTO
PDF
741-747
Jun PAN, Yasuaki INOUE, Zheng LIANG, Zhangcai HUANG, Weilun HUANG
PDF
748-755
Ming SHAO, Zhenyu LIU, Satoshi GOTO, Takeshi IKENAGA
PDF
756-763
Yang SONG, Zhenyu LIU, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
764-770
Hong Lin JIN, Masaaki FUJIYOSHI, Hitoshi KIYA
PDF
771-777
Akitoshi ITAI, Hiroshi YASUKAWA, Ichi TAKUMI, Masayasu HATA
PDF
778-783
Shin'ichi KOUYAMA, Tomonori IZUMI, Hiroyuki OCHI, Yukihiro NAKAMURA
PDF
784-791
Tsuyoshi SADAKATA, Yusuke MATSUNAGA
PDF
792-799
Yukihide KOHIRA, Atsushi TAKAHASHI
PDF
800-807
Hiroyuki KOBAYASHI, Nobuto ONO, Takashi SATO, Jiro IWAI, Hidenari NAKASHIMA, Takaaki OKUMURA, Masanori HASHIMOTO
PDF
808-814
Masahiko OMURA, Toshiki KANAMOTO, Michiko TSUKAMOTO, Mitsutoshi SHIROTA, Takashi NAKAJIMA, Masayuki TERAI
PDF
815-822
Ryo FUJIMAKI, Toshihiko TAKAHASHI
PDF
823-828
Shingo YAMAGUCHI, Hajime MATSUO, Qi-Wei GE, Minoru TANAKA
PDF
829-835
Yoshisato SAKAI
PDF
836-846
Satoshi TAOKA, Daisuke TAKAFUJI, Takashi IGUCHI, Toshimasa WATANABE
PDF
847-856
Tongjiang YAN, Rong SUN, Guozhen XIAO
PDF
857-864
Haruna MATSUSHITA, Yoshifumi NISHIO
PDF
865-871