Vol. E90-A, No. 7 July 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Hiroyuki MORIKAWA@Dan Keun SUNG
PDF
1259-1260

Letters

Toshiyuki MATSUDA, Shigeru TOMISATO, Masaharu HATA, Hiromasa FUJII, Junichiro HAGIWARA
PDF
1362-1365
Heesik YANG, Sangbae JEONG, Minsoo HAHN
PDF
1469-1472
Hyun YANG, Hyoung-Kyu SONG, Young-Hwan YOU
PDF
1473-1475
Ho-Lim CHOI, Jong-Tae LIM
PDF
1476-1480
Masayuki KAWAMATA, Yousuke MIZUKAMI, Shunsuke KOSHITA
PDF
1481-1486
Jeng-Shyang PAN, Hao LUO, Zhe-Ming LU
PDF
1487-1490
Jaewoon KIM, Suckchel YANG, Yoan SHIN
PDF
1491-1495
Masashi SUGIYAMA
PDF
1496-1499

Papers

Stepan KUCERA, Koji YAMAMOTO, Susumu YOSHIDA
PDF
1261-1270
Kazuo MORI, Katsuhiro NAITO, Hideo KOBAYASHI, Hamid AGHVAMI
PDF
1271-1279
Jenjoab VIRAPANICHAROEN, Watit BENJAPOLAKUL, Kiyomichi ARAKI
PDF
1280-1291
Akiyo YOSHIMOTO, Takeshi HATTORI
PDF
1292-1299
Ming LEI, Hiroshi HARADA
PDF
1300-1311
Yafei HOU, Masanori HAMAMURA
PDF
1312-1322
Takeo FUJII, Erina KOJIMA, Yukihiro KAMIYA, Yasuo SUZUKI
PDF
1323-1332
Bing ZHANG, Mehdad N. SHIRAZI, Kiyohiko HATTORI
PDF
1333-1343
Daisuke MAEDA, Hideyuki UEHARA, Mitsuo YOKOYAMA
PDF
1344-1352
Yuichi YUASA, Masaki BANDAI, Takashi WATANABE
PDF
1353-1361
Tomonori KIMURA, Koichiro MISU, Shusou WADAKA, Mitsuhiro KOIKE
PDF
1366-1375
Yasuhiro TAKAHASHI, Toshikazu SEKINE, Michio YOKOYAMA
PDF
1376-1383
Seiko ARITA
PDF
1384-1394
Tetsutaro KOBAYASHI, Eiichiro FUJISAKI
PDF
1395-1405
Yasutada OOHAMA
PDF
1406-1417
Kazuyoshi SUZUKI, Toshihiko KASHIYAMA, Eiji FUJIWARA
PDF
1418-1427
R.S. Raja DURAI, Naoki SUEHIRO, Chenggao HAN
PDF
1428-1431
Ryoji IKEGAYA, Kenta KASAI, Tomoharu SHIBUYA, Kohichi SAKANIWA
PDF
1432-1443
Chihong CHO, Honggang ZHANG, Masao NAKAGAWA
PDF
1444-1451
Shiunn-Jang CHERN, Chun-Hung SUN
PDF
1452-1461
Hirosato SEKI, Hiroaki ISHII, Masaharu MIZUMOTO
PDF
1462-1468