Vol. E91-A, No. 1 January 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Mitsuru MATSUI
PDF
1-2

Letters

Bo Gyeong KANG, Je Hong PARK
PDF
338-341
Shingo HASEGAWA, Shuji ISOBE, Hiroki SHIZUYA
PDF
342-344
Ching-Yuan YANG, Ken-Hao CHANG
PDF
409-412
Taesoon PARK, Kwangho KIM
PDF
413-416
Wenfeng JIANG, Lei HU, Xiangyong ZENG
PDF
417-421
Suckchel YANG, Yoan SHIN
PDF
422-425
Kyung Seung AHN
PDF
426-429
Suckchel YANG, Dongwoo KANG, Young NAMGOONG, Yoan SHIN
PDF
430-432
Lili YUN, Keiichi UCHIMURA
PDF
433-436

Papers

Toshihiro OHIGASHI, Yoshiaki SHIRAISHI, Masakatu MORII
PDF
3-11
Yibo FAN, Jidong WANG, Takeshi IKENAGA, Yukiyasu TSUNOO, Satoshi GOTO
PDF
12-21
Hidema TANAKA
PDF
22-29
Tetsu IWATA, Tohru YAGI, Kaoru KUROSAWA
PDF
30-38
Kazuhiro SUZUKI, Dongvu TONIEN, Kaoru KUROSAWA, Koji TOYOTA
PDF
39-45
Yusuke NAITO, Kazuo OHTA, Noboru KUNIHIRO
PDF
46-54
Yu SASAKI, Lei WANG, Noboru KUNIHIRO, Kazuo OHTA
PDF
55-63
Yasumasa HIRAI, Takashi KUROKAWA, Shin'ichiro MATSUO, Hidema TANAKA, Akihiro YAMAMURA
PDF
64-73
Shoichi HIROSE
PDF
74-82
Eiichiro FUJISAKI, Koutarou SUZUKI
PDF
83-93
Isamu TERANISHI, Takuro OYAMA, Wakaha OGATA
PDF
94-106
Yuichi KOMANO, Kazuo OHTA, Atsushi SHIMBO, Shinichi KAWAMURA
PDF
107-118
Dae Hyun YUM, Pil Joong LEE
PDF
119-126
Jun KURIHARA, Shinsaku KIYOMOTO, Kazuhide FUKUSHIMA, Toshiaki TANAKA
PDF
127-138
SeongHan SHIN, Kazukuni KOBARA, Hideki IMAI
PDF
139-149
Koji CHIDA, Go YAMAMOTO
PDF
150-159
Sung-Shiou SHEN, Jung-Hui CHIU
PDF
160-167
Katsuyuki OKEYA
PDF
168-175
Minoru SAEKI, Daisuke SUZUKI
PDF
176-183
Daisuke SUZUKI, Minoru SAEKI
PDF
184-192
Naofumi HOMMA, Sei NAGASHIMA, Takeshi SUGAWARA, Takafumi AOKI, Akashi SATOH
PDF
193-202
Masayuki YOSHINO, Katsuyuki OKEYA, Camille VUILLAUME
PDF
203-210
Shuichi ICHIKAWA, Takashi SAWADA, Hisashi HATA
PDF
211-220
Masaaki SHIRASE, Tsuyoshi TAKAGI, Eiji OKAMOTO
PDF
221-228
Mohammad Mesbah UDDIN, Yasunobu NOHARA, Daisuke IKEDA, Hiroto YASUURA
PDF
229-235
Soonhak KWON, Taekyoung KWON, Young-Ho PARK
PDF
236-243
Isamu TERANISHI, Wakaha OGATA
PDF
244-261
Ryo NISHIMAKI, Yoshifumi MANABE, Tatsuaki OKAMOTO
PDF
262-271
Miyako OHKUBO, Masayuki ABE
PDF
272-282
Waka NAGAO, Yoshifumi MANABE, Tatsuaki OKAMOTO
PDF
283-297
Koichi ITO, Akira NIKAIDO, Takafumi AOKI, Eiko KOSUGE, Ryota KAWAMATA, Isamu KASHIMA
PDF
298-305
Bagus SANTOSO, Noboru KUNIHIRO, Naoki KANAYAMA, Kazuo OHTA
PDF
306-315
Kazuhide FUKUSHIMA, Shinsaku KIYOMOTO, Toshiaki TANAKA, Kouichi SAKURAI
PDF
316-329
Shingo HASEGAWA, Hiroyuki HATANAKA, Shuji ISOBE, Eisuke KOIZUMI, Hiroki SHIZUYA
PDF
330-337
Ki Hoon SHIN, Youngjin PARK
PDF
345-356
Chen-Chien HSU, Tsung-Chi LU, Heng-Chou CHEN
PDF
357-364
Chia-Chun TSAI, Jan-Ou WU, Trong-Yen LEE
PDF
365-374
Shih-Hsu HUANG, Chun-Hua CHENG
PDF
375-382
Hirotoshi HONMA, Shigeru MASUYAMA
PDF
383-391
Kunihiko MIYAZAKI, Goichiro HANAOKA, Hideki IMAI
PDF
392-402
Masaya OHTA, Hideyuki YAMADA, Katsumi YAMASHITA
PDF
403-408