Vol. E88-D, No. 1 January 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Tetsuro NISHINO, Yasuhiko TAKENAGA
PDF
10-11

Letters

Satoshi INOUE, Katsushi INOUE, Akira ITO, Yue WANG
PDF
96-99
Akihiro MATSUURA
PDF
100-102
Hideyuki ICHIHARA, Michihiro SHINTANI, Tomoo INOUE
PDF
158-161
Hu XIAOFENG, Ye QINGTAI
PDF
162-163
Chul-Gyu SONG, Deok Won KIM
PDF
164-168

Papers

Shinji WATANABE, Yasuhiro MINAMI, Atsushi NAKAMURA, Naonori UEDA
PDF
1-9
Hiroshi NAGAMOCHI
PDF
12-16
Kazuhiko USHIO, Hideaki FUJIMOTO
PDF
17-22
Md. Saidur RAHMAN, Noritsugu EGI, Takao NISHIZEKI
PDF
23-30
Hisao HIRAKAWA, Katsushi INOUE, Akira ITO
PDF
31-38
Kazuo IWAMA, Akinori KAWACHI, Shigeru YAMASHITA
PDF
39-46
Kazuo IWAMA, Akinori KAWACHI
PDF
47-52
Yuki KATO, Hiroyuki SEKI, Tadao KASAMI
PDF
53-64
Katsuhiko NAKAMURA
PDF
65-71
Taisuke IZUMI, Toshimitsu MASUZAWA
PDF
72-81
Susumu MATSUMAE
PDF
82-88
Shingo OMURA, Hua ZHENG, Koichi WADA
PDF
89-95
Marcel CRASMARU
PDF
103-108
Michihiro KOIBUCHI, Akiya JOURAKU, Hideharu AMANO
PDF
109-118
Ruey-Shun CHEN, Duen-Kai CHEN, Szu-Yin LIN
PDF
119-126
Gang CHEN, Zhonghua YANG, Hao HE, Kiah-Mok GOH
PDF
127-134
Kazunori IWATA, Kazushi IKEDA, Hideaki SAKAI
PDF
135-142
Jin-Woo BAE, Seung-Hyun LEE, Ji-Sang YOO
PDF
143-149
Won Seug CHOI, Harksoo KIM, Jungyun SEO
PDF
150-157