Vol. E89-D, No. 1 January 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Hyun Seung YANG
PDF
9-10
Matsuaki TERADA
PDF
111-111

Letters

Seungjun KIM, Hojung KIM, Seongeun EOM, Nitaigour P. MAHALIK, Byungha AHN
PDF
98-105
Seungjun KIM, Jongeun CHA, Jongphil KIM, Jeha RYU, Seongeun EOM, Nitaigour P. MAHALIK, Byungha AHN
PDF
106-110
Dongkyun KIM, Hanseok BAE
PDF
351-353
Dong-Sup SONG, Sungho KANG
PDF
354-357
Shih-Chieh SHIE, Shinfeng D. LIN, Chih-Ming FANG
PDF
358-362
Ching-Ta LU, Hsiao-Chuan WANG
PDF
363-366
Yu-Ching CHU, Mei-Juan CHEN
PDF
367-371
Byungjun SON, Yillbyung LEE
PDF
372-376
Bo-Yeong KANG, Sung-Hyon MYAENG
PDF
377-380
Chang Wook AHN, Rudrapatna S. RAMAKRISHNA
PDF
381-383

Papers

Yoshitaka NAKAJIMA, Hideki KASHIOKA, Nick CAMPBELL, Kiyohiro SHIKANO
PDF
1-8
Yong-Ho SEO, Hun-Young PARK, Taewoo HAN, Hyun Seung YANG
PDF
11-19
Juho LEE, Hyun Seung YANG
PDF
20-27
Daisuke WAKATSUKI, Ikuo ISHII, Akira TAKAHASHI
PDF
28-36
Seung-man KIM, Jongeun CHA, Jeha RYU, Kwan Heng LEE
PDF
37-44
Dongpyo HONG, Woontack WOO
PDF
45-52
Sejin OH, Woontack WOO
PDF
53-61
Sehwan KIM, Woontack WOO
PDF
62-72
Owen Noel Newton FERNANDO, Kazuya ADACHI, Uresh DUMINDUWARDENA, Makoto KAWAGUCHI, Michael COHEN
PDF
73-87
Shinichiro HIROOKA, Hideo SAITO
PDF
88-97
Kultida ROJVIBOONCHAI, Toru OSUGA, Hitoshi AIDA
PDF
124-131
Masaki HIRABARU
PDF
132-138
Ki-Sik KONG, MoonBae SONG, KwangJin PARK, Chong-Sun HWANG
PDF
139-149
Koji YATANI, Koiti TAMURA, Keiichi HIROKI, Masanori SUGIMOTO, Hiromichi HASHIZUME
PDF
150-157
Ved P. KAFLE, Eiji KAMIOKA, Shigeki YAMADA
PDF
158-170
Hiroshi YAMAMOTO, Daisuke MARUTA, Yuji OIE
PDF
171-180
Kenji SAITO, Eiichi MORINO, Jun MURAI
PDF
181-188
Abdulrahman ALHARBY, Hideki IMAI
PDF
189-200
Jun ZHENG, Mingzeng HU
PDF
201-210
Satoru MATSUSHIMA, Tetsuya MURAKAMI, Kenichi NAGAMI
PDF
211-218
Yasuyuki TANAKA, Mitsunobu KUNISHI, Fumio TERAOKA
PDF
219-227
Taewon LEE, Sukho LEE
PDF
228-236
Toshiyuki SHIMIZU, Masatoshi YOSHIKAWA
PDF
237-247
Wonjun LEE, Eunkyo KIM, Dongshin KIM, Choonhwa LEE
PDF
248-255
Hiroshi YOSHIURA, Isao ECHIZEN
PDF
256-270
Duminda NISHANTHA, Yukuo HAYASHIDA, Takeshi KATSUKI, Masaaki GOTO, Koichiro IHARA, Jayantha WEERASINGHE
PDF
271-280
Takehito OGATA, Joo Kooi TAN, Seiji ISHIKAWA
PDF
281-289
Li TIAN, Sei-ichiro KAMATA, Kazuyuki TSUNEYOSHI, Haijiang TANG
PDF
290-297
Meirong LU, Kazuyuki TAKAGI, Kazuhiko OZEKI
PDF
298-304
Shehui BU, Mikio YAMAMOTO, Shuichi ITAHASHI
PDF
305-313
Tran Thai SON, Seiichi MITA
PDF
314-325
Hotaka TAKIZAWA, Shinji YAMAMOTO
PDF
326-331
Ruibin GONG, Tony K.Y. CHAN
PDF
332-339
Syoji KOBASHI, Katsuya KONDO, Yutaka HATA
PDF
340-350

Invited Papers

Teruko MIYATA, Yuzo KOGA, Paul MADSEN, Shin-ichi ADACHI, Yoshitsugu TSUCHIYA, Yasuhisa SAKAMOTO, Kenji TAKAHASHI
PDF
112-123