Vol. E89-D, No. 3 March 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Satoshi NAKAMURA
PDF
867-868

Letters

Sang-Jin KIM, Jong-Jin KIM, Minsoo HAHN
PDF
1116-1119
Pino CABALLERO- GIL, Candelaria HERNANDEZ- GOYA
PDF
1288-1289
Cheng Yong SHAO, Hai Long WANG, Xia Mu NIU, Xiao Tong WANG
PDF
1290-1293
Yousun KANG, Hiroshi NAGAHASHI
PDF
1294-1298
Takashi MORIMOTO, Hidekazu ADACHI, Osamu KIRIYAMA, Tetsushi KOIDE, Hans Jurgen MATTAUSCH
PDF
1299-1302
ChenGuang ZHOU, Kui MENG, ZuLian QIU
PDF
1303-1308
Tae-Woo KIM, Tae-Kyung CHO
PDF
1309-1313

Papers

Tetsuya TAKIGUCHI, Masafumi NISHIMURA, Yasuo ARIKI
PDF
908-914
Shoei SATO, Kazuo ONOE, Akio KOBAYASHI, Toru IMAI
PDF
915-921
Masakiyo FUJIMOTO, Satoshi NAKAMURA
PDF
922-930
Ian R. LANE, Tatsuya KAWAHARA
PDF
931-938
Tetsuji OGAWA, Tetsunori KOBAYASHI
PDF
939-945
Sakriani SAKTI, Satoshi NAKAMURA, Konstantin MARKOV
PDF
946-953
Sakriani SAKTI, Konstantin MARKOV, Satoshi NAKAMURA
PDF
954-961
Tobias CINCAREK, Tomoki TODA, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
962-969
Shinji WATANABE, Atsushi NAKAMURA
PDF
970-980
Konstantin MARKOV, Satoshi NAKAMURA
PDF
981-988
Shigeki MATSUDA, Takatoshi JITSUHIRO, Konstantin MARKOV, Satoshi NAKAMURA
PDF
989-997
Randy GOMEZ, Akinobu LEE, Tomoki TODA, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
998-1005
Erik MCDERMOTT, Atsushi NAKAMURA
PDF
1006-1014
Muhammad GHULAM, Takashi FUKUDA, Kouichi KATSURADA, Junsei HORIKAWA, Tsuneo NITTA
PDF
1015-1023
Carlos TRONCOSO, Tatsuya KAWAHARA
PDF
1024-1031
Weifeng LI, Katsunobu ITOU, Kazuya TAKEDA, Fumitada ITAKURA
PDF
1032-1039
Tran Huy DAT, Kazuya TAKEDA, Fumitada ITAKURA
PDF
1040-1049
Yuki DENDA, Takanobu NISHIURA, Yoichi YAMASHITA
PDF
1050-1057
Seiichi NAKAGAWA, Wei ZHANG, Mitsuo TAKAHASHI
PDF
1058-1065
Tomoko MATSUI, Kunio TANABE
PDF
1066-1073
Shingo KUROIWA, Yoshiyuki UMEDA, Satoru TSUGE, Fuji REN
PDF
1074-1081
Lijuan WANG, Yong ZHAO, Min CHU, Frank K. SOONG, Jianlai ZHOU, Zhigang CAO
PDF
1082-1091
Makoto TACHIBANA, Junichi YAMAGISHI, Takashi MASUKO, Takao KOBAYASHI
PDF
1092-1099
Takashi SAITO
PDF
1100-1106
M. Shahidur RAHMAN, Tetsuya SHIMAMURA
PDF
1107-1115
Masaki NAKANISHI, Kiyoharu HAMAGUCHI, Toshinobu KASHIWABARA
PDF
1120-1127
Shinichi NAKAJIMA, Sumio WATANABE
PDF
1128-1138
Hui QIN, Tsutomu SASAO, Yukihiro IGUCHI
PDF
1139-1147
Jinuk BAE, Sukho LEE
PDF
1148-1156
Gang ZENG, Hideo ITO
PDF
1157-1164
Yoshiyuki NAKAMURA, Thomas CLOUQUEUR, Kewal K. SALUJA, Hideo FUJIWARA
PDF
1165-1172
Gui XIE, Hong SHEN
PDF
1173-1180
Masao IWAMATSU
PDF
1181-1187
Toshihiro WAKITA, Koji OZAWA, Chiyomi MIYAJIMA, Kei IGARASHI, Katunobu ITOU, Kazuya TAKEDA, Fumitada ITAKURA
PDF
1188-1194
Ching-Ta LU, Hsiao-Chuan WANG
PDF
1195-1202
Takehiro IHARA, Takayuki NAGAI, Kazuhiko OZEKI, Akira KUREMATSU
PDF
1203-1213
Min-Cheol HONG
PDF
1214-1220
Yangxing LIU, Satoshi GOTO, Takeshi IKENAGA
PDF
1221-1230
Takahiko HORIUCHI
PDF
1231-1237
Der-Lor WAY, Zen-Chung SHIH
PDF
1238-1248
Byeong Heon CHO, Sung Hoon JUNG, Yeong Rak SEONG, Ha Ryoung OH
PDF
1249-1256
Md. SHAHJAHAN, Kazuyuki MURASE
PDF
1257-1269
Phooi-Yee LAU, Shinji OZAWA
PDF
1270-1279
Ho Kyung KANG, Yong Man RO, Sung Min KIM
PDF
1280-1287

Invited Papers

Jeff A. BILMES
PDF
869-891
Mark J.F. GALES, Martin I. LAYTON
PDF
892-899
William BYRNE
PDF
900-907