Vol. E90-D, No. 2 February 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shin-ichi NAKANO
PDF
387-387

Letters

Junya SHIMIZU, Yixin DIAO, Maheswaran SURENDRA
PDF
594-597
Jong-Whoi SHIN, Seog-Gyu KIM, Chong-Sun HWANG
PDF
598-602
Young Joon KIM, Nam Soo KIM
PDF
603-605
Pei-Yin CHEN, Yao-Hsien LAI
PDF
606-608
Chung-Hyo KIM, In-Cheol PARK
PDF
609-612

Papers

Akio FUJIYOSHI
PDF
388-394
Tomoya SUZUKI, Shigeru YAMASHITA, Masaki NAKANISHI, Katsumasa WATANABE
PDF
395-402
Fukuhito OOSHITA, Susumu MATSUMAE, Toshimitsu MASUZAWA
PDF
403-417
Hiroaki YAMAMOTO, Takashi MIYAZAKI, Masayuki OKAMOTO
PDF
418-427
Hiroshi NAGAMOCHI
PDF
428-431
Takuro FUKUNAGA, Hiroshi NAGAMOCHI
PDF
432-439
Masaya TAKAHASHI, Takahiro WATANABE, Takeshi YOSHIMURA
PDF
440-448
Takehiro ITO, Kazuya GOTO, Xiao ZHOU, Takao NISHIZEKI
PDF
449-456
Keiko ANDO, Mitsunori MIKI, Tomoyuki HIROYASU
PDF
457-464
Chao PENG, Hong SHEN
PDF
465-472
Vasutan TUNBUNHENG, Masayasu SUZUKI, Hideharu AMANO
PDF
473-481
Ming-Deng HSIEH, Hung-Chun CHANG, Chien-Chao TSENG, Tsan-Pin WANG
PDF
482-489
Zonghua ZHANG, Hong SHEN
PDF
490-499
Jing KONG, Xiangshi REN, Keizo SHINOMORI
PDF
500-508
Atsuhiro SAEGUSA, Yoshitaka FUJIWARA
PDF
509-516
Mahmoud R. HEJAZI, Yo-Sung HO
PDF
517-525
Katsutoshi OHTSUKI, Long NGUYEN
PDF
526-532
Junichi YAMAGISHI, Takao KOBAYASHI
PDF
533-543
Masatsune TAMURA, Tatsuya MIZUTANI, Takehiko KAGOSHIMA
PDF
544-553
Randy GOMEZ, Tomoki TODA, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
554-561
Yong KIM, Hong JEONG
PDF
562-568
Zaide LIU, Nanning ZHENG, Yuehu LIU, Huub VAN DE WETERING
PDF
569-578
Kenichi KANATANI, Yasuyuki SUGAYA
PDF
579-585
YeonKwan MOON, JyungHyun LEE, HeeJoon PARK, JuGab LEE, JaeJong RYU, SangHyo WOO, MinKyu KIM, ChulHo WON, TaeWan KIM, JinHo CHO, HyunChul CHOI
PDF
586-593