Vol. E90-D, No. 11 November 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Letters

Young-In SONG, Kyoung-Soo HAN, So-Young PARK, Sang-Bum KIM, Hae-Chang RIM
PDF
1873-1876
Songqiao HAN, Shensheng ZHANG, Guoqi LI, Yong ZHANG
PDF
1877-1880
Hae-Yeoun LEE, Dong-Hyuck IM, Heung-Kyu LEE
PDF
1881-1884
Al-Sakib Khan PATHAN, Choong Seon HONG
PDF
1885-1888
Takeshi SAITOH, Mitsugu HISAGI, Ryosuke KONISHI
PDF
1889-1891
Mikyong JI, Sungtak KIM, Hoirin KIM
PDF
1892-1895
Chul Ho WON, Dong Hoon KIM, Jyung Hyun LEE, Sang Hyo WOO, Yeon Kwan MOON, Jinho CHO
PDF
1896-1898

Papers

Stanislav STANKOVIC, Jaakko ASTOLA
PDF
1731-1740
Kazuto OGAWA, Goichiro HANAOKA, Hideki IMAI
PDF
1741-1750
Suk-Hwan LEE, Ki-Ryong KWON
PDF
1751-1761
Kanji TANAKA, Yoshihiko KIMURO, Kentaro YAMANO, Mitsuru HIRAYAMA, Eiji KONDO, Michihito MATSUMOTO
PDF
1762-1771
Kiyoshi NOSU, Ayako KANDA, Takeshi KOIKE
PDF
1772-1778
Yasushi HIDAKA, Masashi SUGIYAMA
PDF
1779-1786
Yaohua TANG, Jinghuai GAO
PDF
1787-1795
Nick Jui Chang WANG
PDF
1796-1804
Ryuki TACHIBANA, Tohru NAGANO, Gakuto KURATA, Masafumi NISHIMURA, Noboru BABAGUCHI
PDF
1805-1812
Sung-Yeol KIM, Yo-Sung HO
PDF
1813-1820
Gwo Giun LEE, He-Yuan LIN, Drew Wei-Chi SU, Ming-Jiun WANG
PDF
1821-1830
Li TIAN, Sei-ichiro KAMATA
PDF
1831-1840
Ayu PURWARIANTI, Masatoshi TSUCHIYA, Seiichi NAKAGAWA
PDF
1841-1852
Shinji KITA, Seiichi OZAWA, Satoshi MAEKAWA, Shigeo ABE
PDF
1853-1863
Yuya KAMOZAKI, Toshiyuki SAWAYAMA, Kazuhiko TANIGUCHI, Syoji KOBASHI, Katsuya KONDO, Yutaka HATA
PDF
1864-1872