Vol. E90-D, No. 12 December 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Toshinori SUEYOSHI
PDF
1903-1904

Letters

Hiroshi SHINOHARA, Hideaki MONJI, Masahiro IIDA, Toshinori SUEYOSHI
PDF
1986-1989
Inbok LEE, Yoan PINZON
PDF
2096-2099
Hanhoon KANG, Seong Joon YOO
PDF
2100-2103
Chan-Hyun YOUN, Jinho KIM, Hyewon SONG, Desok KIM, Eun Bo SHIM
PDF
2104-2107
Mun Su KIM, Tae Ho CHO
PDF
2108-2109
Sungtak KIM, Mikyong JI, Youngjoo SUH, Hoirin KIM
PDF
2110-2114

Papers

Takashi ISOBE
PDF
1905-1913
Daihan WANG, Hiroki MATSUTANI, Michihiro KOIBUCHI, Hideharu AMANO
PDF
1914-1922
Toshihiro KATASHITA, Yoshinori YAMAGUCHI, Atusi MAEDA, Kenji TODA
PDF
1923-1931
Chang-Seok CHOI, Hanho LEE
PDF
1932-1938
Shingo MASUNO, Tsutomu MARUYAMA, Yoshiki YAMAGUCHI, Akihiko KONAGAYA
PDF
1939-1946
Takashi KAWANAMI, Masakazu HIOKI, Yohei MATSUMOTO, Toshiyuki TSUTSUMI, Tadashi NAKAGAWA, Toshihiro SEKIGAWA, Hanpei KOIKE
PDF
1947-1955
Farhad MEHDIPOUR, Hamid NOORI, Morteza SAHEB ZAMANI, Koji INOUE, Kazuaki MURAKAMI
PDF
1956-1966
Takefumi MIYOSHI, Nobuhiko SUGINO
PDF
1967-1976
Jinhwan KIM, Jeonghun CHO, Tag Gon KIM
PDF
1977-1985
Maki ENDO, Kouki NAGAMUNE, Nao SHIBANUMA, Syoji KOBASHI, Katsuya KONDO, Yutaka HATA
PDF
1990-1997
Yushi UNO, Yoshinobu OTA, Akio UEMICHI
PDF
1998-2006
Yang-Sae MOON, Jinho KIM
PDF
2007-2018
Miyuki HANAOKA, Makoto SHIMAMURA, Kenji KONO
PDF
2019-2032
Takafumi KANAMORI
PDF
2033-2042
Hisashi KASHIMA
PDF
2043-2052
Ching-Chiuan LIN, Nien-Lin HSUEH
PDF
2053-2059
Jianping QIAO, Ju LIU, Yen-Wei CHEN
PDF
2060-2069
Young Kyu CHOI, James K. HAHN
PDF
2070-2076
Ryo NAGATA, Atsuo KAWAI, Koichiro MORIHIRO, Naoki ISU
PDF
2077-2086
Jiann-Der LEE, Chung-Hsien HUANG, Li-Chang LIU, Shin-Tseng LEE, Shih-Sen HSIEH, Shuen-Ping WANG
PDF
2087-2095