Vol. E91-D, No. 8 August 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Letters

ShanXue CHEN, FangWei LI, WeiLe ZHU, TianQi ZHANG
PDF
2189-2191
Daewon KIM, Ikkyun KIM, Jintae OH, Jongsoo JANG
PDF
2192-2195
Rongrong NI, Qiuqi RUAN
PDF
2196-2198
Youngjoo SUH, Hoirin KIM, Munchurl KIM
PDF
2199-2202
Song-He FENG, De XU, Bing LI
PDF
2203-2206
Johji TAJIMA, Hironori KONO
PDF
2207-2211
Hideaki TOUYAMA
PDF
2212-2213

Papers

Koji KOBAYASHI, Shuichi MIYAZAKI, Yasuo OKABE
PDF
2105-2114
Shan DING, Hiroyuki TOMIYAMA, Hiroaki TAKADA
PDF
2115-2123
Jaehoon KIM, Youngsoo KIM, Seog PARK
PDF
2124-2133
Geng HU, Hong WANG, Shiyuan YANG
PDF
2134-2140
Juichi KOSAKAYA, Hideyuki TADOKORO, Yasuhiro INAZUMI
PDF
2141-2152
I Gede Pasek Suta WIJAYA, Keiichi UCHIMURA, Zhencheng HU
PDF
2153-2162
Akinori HIDAKA, Kenji NISHIDA, Takio KURITA
PDF
2163-2170
Ying PIAO, Jun SATO
PDF
2171-2178
Loic MERCKEL, Toyoaki NISHIDA
PDF
2179-2188